Het schoolverlatersonderzoek (SVO)

Iedereen verdient passend onderwijs!

Het SVO is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij leerlingen die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen, of bij leerlingen die al zijn aangemeld in het reguliere VO, maar waarbij de extra ondersteuningsbehoefte nader in beeld moet worden gebracht. 

Het schoolverlatersonderzoek wordt in drie rondes uitgevoerd. 

In ronde 1 en 2 (resp. november en januari/februari) worden leerlingen onderzocht die een VSO of PrO advies hebben gekregen. Dit is dan ook al met ouders gecommuniceerd. In dit onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht en wordt onderbouwd of het schooladvies van de basisschool al dan niet passend is. De bevindingen worden met ouders en school besproken, bij een schooladvies dat VSO of PrO bevestigt, worden deze bevindingen toegevoegd aan de aanvraag. Indien er na terugkoppeling van het schoolverlatersonderzoek een TLV VSO/PrO wordt aangevraagd, haalt Cedin de zienswijze van ouders, leerling en verwijzende school op. En anders dan eerder vermeld: vervolgens start Cedin de aanvraag bij het SWV Sterk VO ZO-Drenthe op in Indigo (dit hoeft de basisschool niet zelf te doen). 

Voor de derde ronde (mei) kunnen reguliere leerlingen worden aangemeld met een extra ondersteuningsbehoefte.  

 

Hoe werkt het SVO?

Het onderzoek bestaat uit één of twee onderdelen. Tijdens de eerste ronde (in november) worden twee onderdelen afgenomen. Eén onderdeel bestaat uit het NIO intelligentieonderzoek en het onderzoek naar eigenschappen en motivatie, waarbij de leerling twee vragenlijsten invult. Het tweede onderdeel bestaat uit didactisch onderzoek (het drempelonderzoek). 

In de tweede en derde ronde worden alleen de intelligentiebepaling en de vragenlijsten afgenomen, de didactische gegevens worden aangeleverd door de school.

De onderzoeksresultaten van het SVO vormen de basis van het advies door Cedin. Hierin bevestigt de orthopedagoog van Cedin al dan niet het schooladvies van de basisschool en wordt de eventuele extra benodigde ondersteuning onderbouwd. De uitkomsten worden met ouders en school besproken.