Het schoolverlatersonderzoek (SVO)

Iedereen verdient passend onderwijs!

Het schoolverlatersonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd bij leerlingen in groep 8 van de (speciale) basisschool, die het schooladvies PrO of VSO hebben gekregen. Het schoolverlatersonderzoek wordt uitgevoerd door Cedin.

Scholen kunnen leerlingen aanmelden tot uiterlijk 20 oktober 2023. In september- oktober- november met uitloop december worden leerlingen onderzocht die een VSO of PrO advies hebben gekregen van de basisschool. Dit is dan ook al met ouders gecommuniceerd. In dit onderzoek wordt de ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht en wordt onderbouwd of het schooladvies van de basisschool al dan niet passend is. De bevindingen worden met ouders en school besproken en worden toegevoegd aan de aanvraag voor VSO of PrO. Indien er na terugkoppeling van het schoolverlatersonderzoek een definitief schooladvies PrO/VSO door de basisschool wordt afgegeven, start de basisschool de TLV VSO/PrO-aanvraag op in Indigo PO-VO. De basisschool zorgt voor de zienswijze van ouders, leerling en de eigen school op.

Het onderzoek wordt op één ochtend individueel afgenomen. Het bestaat uit een intelligentieonderzoek en een gesprek of observatie of vragenlijst.

De onderzoeksresultaten van het SVO vormen samen met het door de school aangeleverde dossier de basis van het advies door Cedin. Hierin bevestigt de orthopedagoog van Cedin al dan niet het schooladvies van de basisschool. De uitkomsten worden met ouders en school besproken.

Maak een schoolaccount aan en start met het aanmelden van leerlingen

Ik heb al een account

Binnen no time VO-advies voor leerlingen met een ondersteuningsaanvraag

Ouders en school hebben beiden inzage in het gehele schoolverlatersdossier

Het schoolverlatersonderzoek kan tevens dienen als startdocument voor het OPP